Άδειας Λειτουργίας για Ιατρείο

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε την διαδικασία έκδοσης Άδειας Λειτουργιάς για Ιατρεία, ενώ παρόμοια διαδικασία ακολουθείται για τα Οδοντιατρεία και τα πολυϊατρεία.

Διαδικασία

Αρχικά θα πρέπει να κατατεθεί φάκελος στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως του ιατρικού τίτλου ειδικότητας (εφόσον υπάρχει) των επιστημονικά υπευθύνων και βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο, αν ο δικαιούχος ή ο επιστημονικά υπεύθυνος δεν είναι μέλος του Συλλόγου στην Περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.

Μισθωτήριο συμβόλαιο και κανονισμό πολυκατοικίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία ιατρείου/οδοντιατρείου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι δεν υπάρχει κανονισμός που να απαγορεύει τη λειτουργία ιατρείων.

Βεβαίωση χρήσεων γης από την Πολεοδομία από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο ή παρόμοια βεβαίωση από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα.

Σχέδιο κάτοψης του διατιθεμένου χώρου θεωρημένο από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, ή Αρχιτέκτονα, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και ότι πληρούνται οι προδιάγραφες που ορίζονται στο παράρτημα Α του Π.Δ. 84/2001 καθώς και του Κτιριοδομικού Κανονισμού όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια σε χώρους αποκλειστικής χρήσης. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δωθεί προσοχή στο να υπάρχει φυσικός φωτισμός και αερισμός.

Κατάλογος όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του ιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του Π.Δ. 84/2001 και επίσημα αντίγραφα (θεωρημένα από δικηγόρο) των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού και πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. Αν υπάρχει ακτινολογικός εξοπλισμός πιστοποιητικό καταλληλότητας του από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.

Απόδειξη Ιατρικού ή Οδοντιατρικού συλλόγου στην περιφέρεια στην οποία αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας για την καταβολή του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού  ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά αυτεπάγγελτα μόνο για τα μέλη του το απόσπασμα ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν του απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος, με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου.

Όταν έχουμε νομικό πρόσωπο ή αστικό ιατρικό συνεταιρισμό, την αναγγελία έναρξης λειτουργίας υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος και θα πρέπει επιπρόσθετα να κατατεθεί το καταστατικό του νομικού προσώπου ή του αστικού ιατρικού συνεταιρισμού και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιστημονικά υπευθύνου και των ιατρών εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος.

Βεβαίωση του ιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων του ιατρείου ιατρών στην περίπτωση που δεν είναι μέλη του Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας και ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού στην οποία θα ορίζεται αντικαταστάτης σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπευθύνου ιατρού της ίδιας ειδικότητας και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

Αφού κατατεθεί ο φάκελος με τα παραπάνω δικαιολογητικά στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο γίνεται αυτοψία στο Ιατρείο/Οδοντιατρείο και εκδίδεται η Άδεια Λειτουργίας του.

Σημεία Προσοχής

Για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ιατρείων, Οδοντιατρείων και παρομοίων δραστηριοτήτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές που αναγράφονται στο ΦΕΚ 2302Β / 2014 και αφορούν τις κτιριολογικές προδιαγραφές, δηλαδή απαιτούμενοι χώροι και εμβαδά, ελάχιστες διαστάσεις και άλλα.

Σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει αναπληρωτής γιατρός, οπότε χρειάζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που οι γιατροί δεν έχουν πλήρες ωράριο θα πρέπει να γίνει υπεύθυνη δήλωση για το ποιες ακριβώς ώρες θα απασχολούνται.

Αν έχουμε πολυϊατρείο τότε πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για όλους τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων που στεγάζονται στον χώρο και φυσικά να υπάρχουν και οι αντίστοιχοι χώροι με τις κατάλληλες διαστάσεις και φωτισμό αερισμό.

Σε περίπτωση που έχουμε εταιρία θα πρέπει ο Ιατρικός Σύλλογος να εγκρίνει το καταστατικό της, όποτε το καταθέτουμε πριν από τον υπόλοιπο φάκελο. Αν την πλειοψηφία της εταιρίας δεν την έχει ένας γιατρός ή αν δεν υπάρχει καθόλου γιατρός στο εταιρικό σχήμα, τότε θα πρέπει να περιμένουμε δύο μήνες για να εγκριθεί το καταστατικό της εταιρίας από τον Ιατρικό Σύλλογο. Οι παρατηρήσεις που κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος στα καταστατικά συνήθως έχουν να κάνουν με τον διακριτικό τίτλο και τον σκοπό της εταιρίας.

Και έτσι εδώ τελειώνει και αυτό το άρθρο για την διαδικασία Άδειας Λειτουργίας Ιατρείου, Οδοντιατρείου και Πολυϊατρείου και σε περίπτωση που θέλετε το Τεχνικό Γραφείο μας να αναλάβει την διαδικασία Γνωστοποίησης Λειτουργίας της επιχείρησής σας, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2102280013 ή στο 6972230024 και να το συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Από κει και πέρα το μόνο που χρειαστεί να κάνετε είναι να ακολουθείτε τις οδηγίες μας. Εύκολο, σωστά;