Άδεια Λειτουργίας Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης

Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στην διαδικασία έκδοσης Άδειας Λειτουργίας των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης ( ΦΜΕ ) και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών ( ΚΞΓ ), για την οποία αρμόδιος είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ) .

Διαδικασία

Η νομοθεσία που ορίζει την διαδικασία αδειοδότησης των ΦΜΕ και ΚΞΓ βρίσκεται στο ΦΕΚ 3057Β / 2012. Κατατίθεται στον ΕΟΠΠΕΠ ένας φάκελος με τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

Για φυσικό πρόσωπο ο φάκελος αποτελείται από την αίτηση, εξουσιοδότηση αν τον φάκελο καταθέτει άλλο άτομο, φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου , δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής περί ιδιότητας και άλλα. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής για τον διακριτικό τίτλο.

Πρόσφατη και εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από Ι.Κ.Α. ως εργοδότης και πρόσφατη και εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από Ε.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε.), ως ασφαλισμένος και πρόσφατη και εν ισχύ φορολογική ενημερότητα. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης.

Σε περίπτωση που έχουμε νομικό πρόσωπο ( εταιρία ) ο φάκελος αποτελείται από την αίτηση , ομοίως εξουσιοδότηση , επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του και πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ. περί των μεταβολών του νομικού προσώπου.

Πρόσφατη και εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. από την οποία προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο είναι ασφαλιστικά ενήμερο και πρόσφατη εν ισχύ φορολογική ενημερότητα από την οποία προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο είναι φορολογικά ενήμερο.

Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης.

Δηλώσεις του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής όλων των μετόχων ή των εταίρων ή των μελών των διοικήσεων του νομικού προσώπου, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού.

Επιπρόσθετα, για τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής περί ιδιότητας και άλλα. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής για τον διακριτικό τίτλο.

Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα του εκπροσώπου από Ι.Κ.Α., ως εργοδότης και πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από Ε.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε.), ως ασφαλισμένος και πρόσφατη εν ισχύ φορολογική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπρόσωπος είναι φορολογικά ενήμερος. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης,

Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6,7 & 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167).

Κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό και πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση (εκπαιδευτήριο).

Και τέλος παράβολο υπέρ ΕΟΠΠΕΠ που ανέρχεται στα 100 ευρώ για κτίρια έως 300 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο εκδίδεται μέσω της σελίδας του.

Αφού κριθεί ο φάκελος πλήρεις, περνάει από το Διοικητικό Συμβούλιο του και ανεβαίνει στην Διαύγεια. Η απόφαση του ΔΣ που υπάρχει στην Διαύγεια και μπορούμε να την κατεβάσουμε και να την εκτυπώσουμε είναι και η Άδεια Λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου.

Σημεία Προσοχής

Για τις κτιριολογικές προδιαγραφές προσοχή πρέπει να δοθεί στο ελάχιστο εμβαδόν των αιθουσών και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει άμεσος και φυσικός φωτισμός και αερισμός.

Προσοχή να αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος με τον τρόπο που ορίζεται και να αποφεύγονται λέξεις που παραπέμπτουν σε άλλες δομές όπως Πανεπιστήμιο, Σχολή, ΚΕ.Μ.Ε., Κολλέγιο, Οργανισμός, K.E.K., Ινστιτούτο, Ακαδημία, Φροντιστήριο και στα Ελληνικά και στα αγγλικά.

Οπως είπαμε θα πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Αν η οικοδομική άδεια του κτιρίου είναι πριν 02/1989 ( υφιστάμενο κτίριο ), η πυροσβεστική διάταξη με την οποία εξετάζεται το ΚΔΒΜ Ι είναι η ΠΔ 16/2015 ( ΦΕΚ 2326Β , 29/10/2015 ), ενώ αν είναι μετά 02/1989 ( νεόδμητο κτίριο ) εξετάζεται με την ΠΔ 71/88 ( ΦΕΚ 32Α 17/02/1988 ) ή την ΠΔ 41/18 ( ΦΕΚ 80Α 07/05/2018 ). Νεόδμητα κτίρια παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες στο να βγάλουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας λόγω απαιτήσεων της νομοθεσίας, οπότε καλό είναι αν σας ενδιαφέρει ένα τέτοιο κτίριο να δείτε αν όντως πληροί όλες τις προδιαγραφές της ανάλογης Πυροσβεστικής Διάταξης.

Ένα Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης μπορεί να συστεγαστεί με ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Σε αυτήν την περίπτωση κατατίθονται δύο φάκελοι, ένας για κάθε δραστηριότητα και πληρώνονται δύο παράβολα. Στα σχέδια των κατόψεων των χώρων θα πρέπει να είναι διαγραμμισμένες κάθε φορά ποιες αίθουσες είναι για το ΦΜΕ και ποιες για το ΚΞΓ.

Ένα Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ή/και ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών μπορούν να συστεγαστούν με Ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ι.

Και έτσι εδώ τελειώνει και αυτό το άρθρο για την διαδικασία Άδειας Λειτουργίας Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρου Ξένων Γλωσσών και σε περίπτωση που θέλετε το Τεχνικό Γραφείο μας να αναλάβει την διαδικασία έκδοσης Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησής σας, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2102280013 ή στο 6972230024 και να το συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Από κει και πέρα το μόνο που χρειαστεί να κάνετε είναι να ακολουθείτε τις οδηγίες μας. Εύκολο, σωστά;

Τέλος, απαντώ και σε απορίες ή παρατηρήσεις στα σχόλια από κάτω.