Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε την διαδικασία έκδοσης Άδειας Λειτουργίας για Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ι, τα οποία είναι φορείς εκπαίδευσης που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και προσφέρουν εκπαίδευση σε μορφή μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων κτλ. Τα Κε.Δι.Βι.Μ. επιπέδου 1 που θα ασχοληθούμε σε αυτό το άρθρο μπορούν να φιλοξενούν έως 75 εκπαιδευόμενους ανά ώρα και αυτός είναι ο διαχωρισμός τους από το αντίστοιχα του Επιπέδου 2.

 

Διαδικασία

Με το ΦΕΚ 6030Β / 2018 καθορίζεται η πιο πρόσφατη διαδικασία για έκδοση Άδειας Λειτουργίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης και ουσιαστικά την μεταθέτει στο Υπουργείο Παιδείας και πιο συγκεκριμένα την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ) να γνωμοδοτεί για το κτιριολογικό κομμάτι. Να θυμίσω ότι μέχρι πρότινος για όλη την διαδικασία την αρμόδιος ο ΕΟΠΠΕΠ όπως στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Μία άλλη σημαντική αλλαγή είναι ότι πλέον τα έγγραφα κατατίθονται ηλεκτρονικά, αλλά αυτό θα το δούμε στην συνέχεια. Ο φάκελος αδειοδότησης χωρίζεται σε δύο υποφακέλους, τον διοικητικό και τον κτιριολογικό υποφάκελο.

Διοικητικός υποφάκελος – Φυσικό Πρόσωπο

Σε περίπτωση που έχουμε φυσικό πρόσωπο ο διοικητικός υποφάκελος αποτελείται από την αίτηση, εξουσιοδότηση αν τον φάκελο καταθέτει άλλο άτομο, φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου , δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής περί ιδιότητας και άλλα. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής για τον διακριτικό τίτλο.

Πρόσφατη και εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από Ι.Κ.Α. ως εργοδότης και πρόσφατη και εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από Ε.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε.), ως ασφαλισμένος και πρόσφατη και εν ισχύ φορολογική ενημερότητα.

Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης.

Διοικητικός υποφάκελος – Νομικό Πρόσωπο

Σε περίπτωση που έχουμε νομικό πρόσωπο ( εταιρία ) ο διοικητικός υποφάκελος αποτελείται από την αίτηση , ομοίως εξουσιοδότηση , επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του και πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ. περί των μεταβολών του νομικού προσώπου.

Πρόσφατη και εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. από την οποία προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο είναι ασφαλιστικά ενήμερο και πρόσφατη εν ισχύ φορολογική ενημερότητα από την οποία προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο είναι φορολογικά ενήμερο.

Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης.

Δηλώσεις του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής όλων των μετόχων ή των εταίρων ή των μελών των διοικήσεων του νομικού προσώπου, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή του κληρικού.

Επιπρόσθετα, για τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής περί ιδιότητας και άλλα. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής για τον διακριτικό τίτλο.

Πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα του εκπροσώπου από Ι.Κ.Α., ως εργοδότης και πρόσφατη εν ισχύ ασφαλιστική ενημερότητα από Ε.Φ.Κ.Α. (Ο.Α.Ε.Ε.), ως ασφαλισμένος και πρόσφατη εν ισχύ φορολογική ενημερότητα από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπρόσωπος είναι φορολογικά ενήμερος. Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κήρυξής του σε κατάσταση πτώχευσης,

Και φυσικά και στις δύο περιπτώσεις, e-παράβολο 100 € για την αδειοδότηση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης υπέρ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή παράβολο από Δημόσιο Ταμείο υπέρ ΚΑΕ 3741 με την αιτιολογία: Αδειοδότηση Κ.Δ.Β.Μ. .

Κτιριολογικός Υποφάκελος

Ο κτιριολογικός υποφάκελος και στις δύο περιπτώσεις ( φυσικό και νομικό πρόσωπο ) περιλαμβάνει την αίτηση για διατύπωση γνώμης από τον ΕΟΠΠΕΠ, εξουσιοδότηση αν τον φάκελο καταθέτει άλλο άτομο, οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6,7 & 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167).

Κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτηριολογικής μονάδας ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό και πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση (εκπαιδευτήριο).

Και τέλος παράβολο υπέρ ΕΟΠΠΕΠ που ανέρχεται στα 100 ευρώ για κτίρια έως 300 τετραγωνικά μέτρα.

Καταθέτουμε έναν φάκελο που περιέχει τους δύο υποφακέλους είτε ταχυδρομικά είτε κατιδίαν στο Υπουργείο Παιδείας, Γενικη Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης , Τμήμα Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων Διά Βίου Μάθησης που βρίσκεται στην οδό Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι.

Αφού κριθούν και οι δύο υποφάκελοι πλήρεις χορηγείται Άδειας Λειτουργίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης μετά από απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σημεία Προσοχής

Στο φάκελο που καταθέτουμε στο Υπουργείο πρέπει να αναγράφεται εμφανώς ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. 1. Σε έντυπη μορφή καταθέτουμε την αίτηση προς το Υπουργείο και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τα καταθέτουμε σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκευμένα σε CD,DVD ή στικάκι USB, κάθε αρχείο ξεχωριστά με ονομασία που να παραπέμπτει στο τι είναι το καθένα. Ο κάθε φορέας υποχρεούται να έχει σε φυσική μορφή όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά στον χώρο που στεγάζεται, σε περίπτωση ελέγχου.

Ο κτιριολογικός υποφάκελος για τον ΕΟΠΠΕΠ κατατίθεται ολόκληρος σε έντυπη μορφή.  Όσον αφορά τις κτιριολογικές προδιαγραφές προσοχή πρέπει να δοθεί στο ελάχιστο εμβαδόν των αιθουσών και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει άμεσος και φυσικός φωτισμός και αερισμός.

Προσοχή να αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος με τον τρόπο που ορίζεται και να αποφεύγονται λέξεις που παραπέμπτουν σε άλλες δομές όπως Πανεπιστήμιο, Σχολή, ΚΕ.Μ.Ε., Κολλέγιο, Οργανισμός, K.E.K., Ινστιτούτο, Ακαδημία, Φροντιστήριο και στα Ελληνικά και στα αγγλικά.

Οπως είπαμε θα πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Αν η οικοδομική άδεια του κτιρίου είναι πριν 02/1989 ( υφιστάμενο κτίριο ), η πυροσβεστική διάταξη με την οποία εξετάζεται το ΚΔΒΜ Ι είναι η ΠΔ 16/2015 ( ΦΕΚ 2326Β , 29/10/2015 ), ενώ αν είναι μετά 02/1989 ( νεόδμητο κτίριο ) εξετάζεται με την ΠΔ 71/88 ( ΦΕΚ 32Α 17/02/1988 ) ή την ΠΔ 41/18 ( ΦΕΚ 80Α 07/05/2018 ). Νεόδμητα κτίρια παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες στο να βγάλουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας λόγω απαιτήσεων της νομοθεσίας, οπότε καλό είναι αν σας ενδιαφέρει ένα τέτοιο κτίριο να δείτε αν όντως πληροί όλες τις προδιαγραφές της ανάλογης Πυροσβεστικής Διάταξης.

Ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης μπορεί να συστεγαστεί με ένα Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ή/και ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

Τέλος, και τα δύο παράβολα εκδίδονται ηλεκτρονικά. Το μεν παράβολο του Υπουργείου μέσω της εφαρμογής e-paravolo και αυτό του ΕΟΠΠΕΠ μέσω της σελίδας του.

Και έτσι εδώ τελειώνει και αυτό το άρθρο για την διαδικασία Άδειας Λειτουργίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Ι και σε περίπτωση που θέλετε το Τεχνικό Γραφείο μας να αναλάβει την διαδικασία έκδοσης Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησής σας, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2102280013 ή στο 6972230024 και να το συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Από κει και πέρα το μόνο που χρειαστεί να κάνετε είναι να ακολουθείτε τις οδηγίες μας. Εύκολο, σωστά;